Statybos užbaigimas

Statybų užbaigimo procedūros reikalingos norint įteisinti (privaloma nuo 2015 m. 11 mėn.) dar statomus ar jau pabaigtus statyti statinius.

Statybų užbaigimo procedūros yra žinomos kaip statinių pripažinimo tinkamais naudoti procedūros (statybų pridavimas). Statybos inspekcijos informacinėje sistemoje INFOSTATYBA užpildomos pažymos apie nebaigtos statybos statinius aba deklaracijos pabaigus statybas, pateikiant visą šūsnį reikiamų dokumentų.

Nuo 2022-05-01 Statybos inspekcijos specialistų funkciją tvirtinti (ne)baigtą statybą perduota privatiems statinių ekspertizės rangovams (oficialaus ekspertų sąrašo iešokite čia). Prieš patvirtinant tikrinama, ar pateikti visi privalomi dokumentai, ar statinys pastatytas pagal projektą (jei statyba nebaigta – ar statinys statomas nenukrypstant nuo projekto).

Priklausomai nuo statinio paskirties (gyvenamasis, pagalbinio ūkio pastatas), kategorijos (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas), statybos darbų rūšies (nauja statyba, rekonstrukcija, remontas), paruošiami skirtingi dokumentai, kurie yra pagrindas įregistruoti naujai pastatytą (neužbaigtą statyti) statinį ir daiktines teises (pvz. nuosavybės teisė) į jį VĮ “Registrų centre”.

Neturite laiko patys rūpintis statybų užbaigimo dokumentais?

Palikite tai mums. Patyrę specialistai garantuos greitą ir kokybišką dokumentų paruošimą. 

DUK

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
Norint VĮ “Registrų centras” įregistruoti baigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį, kartu su statinių kadastro duomenų byla ir statybos užbaigimą patvirtinančiais dokumentais, VĮ „Registrų centras“ turi būti pateikiami ir atnaujinti žemės sklypo kadastro duomenys  (geodeziniai matavimai).
Naujai parengta žemės sklypo kadastrinių matavimų byla, reikalinga, jei buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti pastatai, iškasti tvenkiniai, nutiesti keliai ar kt.  inžineriniai statiniai, išskyrus atvejus, kai žemės sklypo užstatymo plotas ir statinių forma nepasikeičia.
Prašymus VĮ „Registrų centras“ turi pateikti visi turto bendrasavininkai kartu, nuvykę į artimiausią VĮ „Registrų centras“ filialą arba į filialą pagal turto buvimo vietą. Kitas variantas- pateikti prašymą nuotoliu, visiems bendrasavininkams pasirašant el.parašais (sužinoti daugiau).

Nuo 2018 sausio 17 d. statybos leidimas privalomas norint nesudėtingąjį statinį:

  • rekonstruoti į (ne)ypatingąjį pastatą;
  • remontuoti, kai pasikeis pastato kategorija į (ne)ypatingąjį  pastatą;
  •  kapitališkai suremontuoti.

Plačiau skaitykite čia.

Pasitikrinti, ar naujai planuojamam statyti statiniui reikalingas statybą leidžiantis dokumentas galima čia.

 

Sodo namas iki 80 kv. m.- nesudėtingas I grupės statinys, kurio statybos užbaigimas fiksuojamas ruošiant tokius dokumentus:

  • atliekami pastato kadastriniai matavimai (atvykus į vietą matuojama iš vidaus ir išorės) ir parengiama byla;
  • užpildoma deklaracija informacinėje INFOSTATYBA sistemoje apie statybos užbaigimą (pateikiama informaciją apie statytoją, statybos dalyvius, statinio projektinius ir faktinius duomenis ir kt.), kuri tik registruojama minėtoje Statybos inspekcijos IS INFOSTATYBA;
  • atnaujinami žemės sklypo kadastriniai matavimai (ant žemės sklypo plano turi būti „užnešti“ namo kontūrai).

Plačiau skaitykite čia.

Jei Jums aktualu, galime pasirūpinti šiais Jums reikalingais dokumentais.

Su šiais dokumentais savininkas arba notariškai įgaliotas asmuo kreipiasi į Registrų centrą daiktui ir nuosavybės teisėms į jį įteisinti.

Jei planuojate statyti statinį Jums su bendraturčiais priklausančiame žemės sklype, privaloma gauti visų jo bendraturčių rašytinius sutikimus, nes statyba pakeičia ne tik sklypo dalies, kurioje statomas statinys, bet ir viso sklypo užstatymo bei galimos ūkinės veiklos sąlygas.

Net jei nustatyta naudojimosi sklypu tvarka, tai nereiškia, kad suformuojami atskiri nuosavybės teisės objektai.

Plačiau skaitykite čia.

Tam, kad įregistruotumėte namą VĮ „Registrų centras“, Jums reikės pasirūpinti kadastriniais pastato matavimais, geodezine namo (ir) inžinerinių tinklų nuotraukomis bei gauti pažymą , tvirtinamą IS INFOSTATYBA sistemoje statybos ekspertizės rangovų, su kuriais reikia iš anksto pasirašyti sutartį. Viskuo galime pasirūpinti mes. Trukmė 2-4 savaitės.

Jeigu Jūsų statinys nebaigtas statyti, jį galima įteisinti VĮ „Registrų centras“, turint:

1.1) pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto, kurią  IS INFOSTATYBA tvirtina statybos ekspertizės rangovai, su kuriais iš anksto, prieš sukeliant į sistemą duomenis ir dokumentus, pasirašoma sutartis; 

1.2) pažymą apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingo statinio statybą, jei statinys priskiriamas nesudėtingų statinių kategorijai: IS INFOSTATYBA duomenys tik užpildomi ir užregistruojami (ekspertai neturi tvirtinti).

2) statinio kadastro duomenų bylą.

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“45 p. nurodyta, kad iki 2010-10-01 išduotų galiojančių statybos leidimų (kurių galiojimo laikas iki 2012-09-01 nebuvo pasibaigęs) galiojimo terminas automatiškai pratęsiamas neribotam terminui neatliekant papildomų procedūrų. Po 2010-10-01 išduoti SLD taip pat galioja neterminuotai (nuostata taikoma nuo 2014-01-01).

Tačiau jeigu SDL numatyta, kad dokumento terminas baigiasi 2012-09-01 ar vėliau, ir nuo dokumento išdavimo dienos per 10 metų statinio statyba nepradėta, bet neatsirado sąlygų, dėl kurių leidimas negalėtų būti išduotas, leidimo galiojimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 3 metams.

Pagal Statybos įstatymą, savavališka statyba – statinio (jo dalies) statyba be statybos leidimo arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.
Nuo 2017-01-01 savavališkos statybos įteisinimo įmoka dvigubėja, bauda už tokią statybą niekur nedingsta, o, norint įteisinti savavališkai pastatytą statinį, vis tiek turi būti parengtas projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas.
Būkite išmintingi ir dokumentus tvarkykitės laiku 🙂
Nuo 2017-01-01 užbaigtai statybai patvirtinti Statybos inspekcijai reikia pateikti papildomus dokumentus: 1) geriamojo vandens kokybės tyrimų dokumentus 2) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro išvadą apie šių tyrimų rezultatų atitiktį.
Nuo 2017-09-20 STR dėl statybos užbaigimo papildytas nuostata (93.17p), kad geriamojo vandens kokybės tyrimai gali būti atlikti ne tik akredituotose laboratorijose, kaip buvo iki tol, bet ir turinčiose teisę atlikti tokius tyrimus laboratorijose. Taip pat vandens kokybei pagrįsti pakanka ir užregistruoto požeminio vandens gręžinio, skirto apsirūpinti geriamuoju vandeniu, paso kopijos. Ši nuostata yra gerokai lankstesnė, nes praplečia galimybes pasirinkti geriamojo vandens kokybės įrodymo būdą.
Plačiau skaitykite čia.

Taip. Darbo projektas – techninio projekto, pagal kurį išduodamas statybos leidimas, tąsa. Apie tai, kad jis privalomai turi būti rengiamas statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atveju, ir apie tai, kas jį rengia skaitykite išsamią Statybos inspekcijos konsultaciją čia.

Čia pateikiame, mūsų manymu, kelias informatyvias nuorodas apie tai, ką daryti po to, kai atlikti kadastriniai matavimai. Tai yra, ką turi daryti būsimasis savininkas, kaip registruoti nuosavybės teises į naują / seną statinį, kur registruoti jau pastatytą / nebaigtą statyti pastatą ir pan:

Reikalinga:

  • atnaujinta statinio (patalpos) kadastro duomenų byla;
  • paskirties pakeitimą patvirtinantys dokumentai;
  • deklaracija apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą. 

Jei nuo esminių PROJEKTO SPRENDINIŲ nukrypta nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, reikės pakeisti tik STATINIO PROJEKTĄ, priešingu atveju laukia baudos kaip už SAVAVALIŠKĄ STATYBĄ.
Būkit būdrūs statybų metu keisdami suprojektuoto statinio parametrus!

Scroll to Top